تعرفه ها و خريد نرم افزار

پنل پایه

کنترل ۱ جوشی
تومان 100 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • کنترل ۱ گوشی
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • فاقد پشتیبانی
پایه

پنل برنزی

کنترل ۲ گوشی
تومان 150 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • کنترل ۲ گوشی
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • یک ماه پشتیبانی
محبوب

پنل نقره ای

کنترل ۵ گوشی
تومان 200 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • کنترل ۵ گوشی
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • سه ماه پشتیبانی و آموزش
حرفه ای

پنل طلایی

کنترل ۱۰ گوشی
تومان 320 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • کنترل ۱۰ گوشی
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • شش ماه پشتیبانی و آموزش
ویژه

پنل الماس

بدونه محدوديت در نصب
تومان 540 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • شش ماه پشتیبانی و آموزش گام به گام
سفارشی