تعرفه ها و خريد نرم افزار

پنل پایه

نصب در یك گوشی
تومان 50تا60 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • فاقد پشتیبانی
پایه

پنل برنزی

نصب در دو گوشی
تومان 80تا100 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • یک ماه پشتیبانی و آموزش
محبوب

پنل نقره ای

نصب در پنج گوشی
تومان 110تا150 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • سه ماه پشتیبانی و آموزش
حرفه ای

پنل طلایی

بدونه محدوديت در نصب
تومان 145تا220 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • شش ماه پشتیبانی و آموزش گام به گام
ویژه

پنل طلایی

بدونه محدوديت در نصب
تومان 250تا375 نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • شش ماه پشتیبانی و آموزش گام به گام
سفارشی